ZTA.262 -22/2019

Ciechanów, 2019-12-16

 ZAWIADOMIENIE    O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa  warzyw i owoców dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2020 rok.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

 

Lista wybranych wykonawców

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:       Hurtownia Owoców i Warzyw  Waldemar Gaładyk

Adres wykonawcy:        Plac Jana Pawła II 2 ; 06-400 Ciechanów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza  wybrana  została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:      Hurtownia Owoców i Warzyw  Waldemar Gaładyk

Adres wykonawcy:         Plac Jana Pawła II 2 ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           586295,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

Suma pkt .: 100,00

 

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni  żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

3)         wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

DYREKTOR C.U.W

Adam Krzemiński

 ____________________________

Kierownik Zamawiającego