Ciechanów, 2019-12-17

ZTA.262 -26/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 - 26/2019. Nazwa zadania:  Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego           Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            Jesionowa 27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23-673-72-72Faks:     23-673-72-72 wew 31

adres strony internetowej       www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           pon. – pt.        8.00-16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:     www.cuwciechanow.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa  i montaż :

 1. 153  sztuki  6 - cio  skrytkowych metalowych  szafek szatniowych szkolnych
 2. 8 sztuk  4 - ro  skrytkowych metalowych  szafek szatniowych szkolnych
 3. 4 sztuki 2 - wu  skrytkowych  metalowych  szafek szatniowych szkolnych

           dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 39160000-1           Meble szkolne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania od  03.08.2020r do 14.08.2020r

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej : 100000,00 zł  

2)   zdolności technicznej lub zawodowej,    

Wiedza  i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wymagane jest wykazanie realizacji co najmniej 3 dostaw o tożsamym lub porównywalnym zakresie .

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany  będzie również do złożenia następujących dokumentów:            

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,       

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,              

3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej            

4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.            

5) wykaz  3 dostaw  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.      Nazwa kryterium                                 Waga kryterium       

 1         Cena                                                            60%

 2         Okres udzielanej gwarancji                         40%          

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 08.01.2020r do godz. 12:00   w siedzibie zamawiającego Centrum Usług Wspólnych Jesionowa 27  06-400 Ciechanów Pokój nr 12                        

 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa            w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp , polegające na zwiększeniu ilości  szafek szatniowych  6-cio skrytkowych  maksymalnie do 7 zestawów, z uwzględnieniem ceny jednostkowej określonej  w formularzu cenowym Wykonawcy.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:  

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:636892-N-2019  Data zamieszczenia 2019-12-17.

Pobranie specyfikacji

 

                                                                                  Dyrektor C.U.W.

                                                                                 Adam Krzemiński

                                                               ____________________________________                                                                                                    

                                                                            Kierownik Zamawiającego