ZTA.262-26/2019                                                                          

Ciechanów, 2020-01-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

METALPRODUKT Polska Sp. z o.o.

  1. Łączańska 3

46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              LOCOBOX Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. 3 Maja 22/2c  40-096 Katowice

Cena oferty brutto:           176089,32zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,71

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             92,71

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              TH ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k.

Adres wykonawcy:              ul. Śliwkowa 1  78-100 Niekanin

Cena oferty brutto:           178964,30zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 51,87

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             91,87

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo ZORMET inż. Henryk Kubiński

Adres wykonawcy:              Bietowo 2A  83-240 Lubichowo

Cena oferty brutto:           197383,02zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,03

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             87,03

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              F.H. SYSTEM

Adres wykonawcy:              ul. Nadbrzeżna 29   33-335 Nawojowa

Cena oferty brutto:           246158,67zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 37,71

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             77,71

Lp.:                          5.

Nazwa wykonawcy:              STARPOL MEBLE Agnieszka Kliczkowska

Adres wykonawcy:              ul. Kołłątaja 100  24-100 Puławy

Cena oferty brutto:           260299,98zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 35,66

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             75,66

Lp.:                          6.

Nazwa wykonawcy:              CUBE

Adres wykonawcy:              ul. Partyzantów 1/304   46-100 Namysłów

Cena oferty brutto:           164164,41zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 56,54

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             96,54

Lp.:                          7.

Nazwa wykonawcy:              PPUH MET-POL Ryszrd Ossowski

Adres wykonawcy:              ul. Leśna 8  83-212 Bobowo

Cena oferty brutto:           193233,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 48,04

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             88,04

Lp.:                          8.

Nazwa wykonawcy:              METALPRODUKT Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Adres wykonawcy:              ul. Łączańska 3  46-100  Namysłów

Cena oferty brutto:           154709,40zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          9.

Nazwa wykonawcy:              METALKAS Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Deszczowa 63  85-467 Bydgoszcz

Cena oferty brutto:           264074,97zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 35,15

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 29,96

Łączna punktacja:             65,11

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)odrzucenia oferty wykonawcy

3)wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor CUW                                                                    ____________________________________

                                                                          Kierownik Zamawiającego