Ciechanów, 2020-01-23

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.01.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.02.2020r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 04.02.2020r.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego           Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:   23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej       www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Doposażenie istniejących placów zabaw przy Miejskich Przedszkolach w urządzenia i sprzęt zabawowy

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112723-9     Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9    Wyposażenie placów zabaw

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 4.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy : Doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy; Doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy:  Doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy:  Doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe.

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)nie podlegają wykluczeniu;

2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

 Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 400000zł na wszystkie zadania lub po 100000zł       na każde z zadań .

 

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zadań polegających na instalowaniu urządzeń i sprzętu zabawowego 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w instalacji sprzętu i urządzeń zabawowych terenowych.

Dysponowanie co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika robót lub kierownika budowy

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

6)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

7)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 Lp.     Nazwa kryterium        Waga kryterium         

 

1          Cena ofertowa brutto 60,0% 

 

2          Okres udzielanej gwarancji    40,0% 

 

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia:  10.02.2020r do godz. 11:00

w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych   ul. Jesionowa   27  06-400 Ciechanów  Pokój nr 12   

                     

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                      

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

                                                                                                                                  

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp .

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Inne informacje:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 505282-N-2020 Data zamieszczenia 2020-01-23.

Pobranie SIWZ.

 

                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

 

                                                                                ___________________________

                                                                                    Kierownik Zamawiającego