ZTA.262-9/2020                                                                                

Ciechanów, 2020.04.29

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   5  MP4 4

Nazwa wykonawcy:             Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski

Adres wykonawcy:                Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała  najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1.

Nr zadania:                   1 SP 4

Nazwa wykonawcy:            PBH Budomas Zbigniew Masłowski

Adres wykonawcy:              Szymanów ul. Lotnicza 48 ; 51-180 Wrocław

Cena oferty brutto:           47950,29 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          2.

Nr zadania:                   1 SP 4

 Nazwa wykonawcy:           Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski

Adres wykonawcy:              Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sonsk

Cena oferty brutto:           74095,37 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 39,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             79,00

 

Lp.:                          3.

Nr zadania:                   2 SP 5

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:              Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           143932,41 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          4.

Nr zadania:                   3 SP 6

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:               Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           14715,72 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          5.

Nr zadania:                   4 SP 7

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:               Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           18307,71 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

 Lp.:                          6.

Nr zadania:                   5 MP 4

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:               Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           34340,89 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          7.

Nr zadania:                   6 MP 8

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:               Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           71730,97 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 29,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             69,00

 

Lp.:                          8.

Nr zadania:                  7 CUW

 Nazwa wykonawcy:            Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski 

Adres wykonawcy:               Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

Cena oferty brutto:           48288,13 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          9.

Nr zadania:                   5 MP 4

 Nazwa wykonawcy:       Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:          ul. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           38496,30 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 53,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             93,00

 

Lp.:                          10.

Nr zadania:                   6 MP 8

 Nazwa wykonawcy:       Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:          ul. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           34956,45 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski    

 Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sońsk

 

Na podstawie art. 89, ust. 1 pkt 2  Pzp. Wykonawca  określił w złożonej ofercie termin wykonania 60 dni , wymagany termin wykonania określony  w SIWZ – 40 dni od daty zawarcia umowy .

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                           Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                        ------------------------------------------------

                                                                                 Kierownik Zamawiającego

 

 

  O t r z y m u j ą:

  1. PBH Budomas Zbigniew Masłowski

Szymanów ul. Lotnicza 48 ; 51-180 Wrocław

  1. Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski

Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sonsk

  1. Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski
  2. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn
  3. a/a