ZTA.262-9/2020

Ciechanów, 2020-04-29

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania  nr 1 SP 4,       2 SP 5,  3 SP 6,  4 SP 7 ,  6 MP 8  i  7 CUW .

Uzasadnienie faktyczne:

Na zadanie nr 1 SP 4,  2 SP 5,  3 SP 6,  4 SP 7 ,  6 MP 8  i  7 CUW  cena  najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę,  którą zamawiający  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Uzasadnienie prawne:

 art. 93, ust.1, pkt 4 Pzp,

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

                                                                                     Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                             ___________________________________

                                                                                          Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O t r z y m u j ą:

  1. PBH Budomas Zbigniew Masłowski

Szymanów ul. Lotnicza 48 ; 51-180 Wrocław

  1. Usługi Remontowo – Budowlane Cezary Szwejkowski

Damiety –Nawroty 55; 06-430 Sonsk

  1. Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski
  2. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn
  3. a/a