Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-10/2020.

ZTA.262-10/2020

Ciechanów, 2020.05.21

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Pobranie informacji