ZTA.262-14/2020                                                                               

Ciechanów, 2020.07.24

 

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nr zadania:                   2  MP 8

Nazwa wykonawcy:     Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:       ul. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała  najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nr zadania:                   2 MP 8

 Nazwa wykonawcy:       Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski

Adres wykonawcy:          ul. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn

Cena oferty brutto:           24376,31 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy .

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g

 

 

                                                                              Adam Krzemiński – Dyrektor CUW                                                                     

                                                                      ------------------------------------------------

                                                                                 Kierownik Zamawiającego

 

 

  O t r z y m u j ą:

  1. Usługi Projektowe , Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Chodkowski, ul. Nowa Niepodległość 3/3 ; 10-566 Olsztyn.
  2. a/a