Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-18/2016.

Ciechanów, 2016-10-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: „Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego          Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa 27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23/ 673-7272

Faks:   23/673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej      www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zadanie nr 1 – MP nr 10 - Remont generalny pomieszczeń piwnicznych użytkowanych na pralnię.

2. Zadanie nr 2 – MP nr 1 – Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne, 45431200-9 Kładzenie glazury,  45431100-8 Kładzenie terakoty, 45442100-8 Roboty malarskie 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

45262300-4 Betonowanie, 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 2.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy –Remontu pralni w pomieszczeniach piwnicznych Miejskiego Przedszkola nr 10 w Ciechanowie

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy – Wymiany istniejącego ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:   35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)        nie podlegają wykluczeniu;

2)        spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)        posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

 *  działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

*Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -na kwotę co najmniej 100000zł.

3)  zdolności technicznej lub zawodowej,

*Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości :

 

* zadanie nr 1 MP 10 - posiadanie lub dysponowanie co najmniej 2 osobami z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kładzeniu glazury lub terakoty, co najmniej 1 osobą z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej z minimum 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniem obowiązków kierownika budowy

* zadanie nr 2 MP 1 - posiadanie lub dysponowanie co najmniej 1 osobą z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w montażu ogrodzeń panelowych oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej z minimum 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi lub pełnieniem obowiązków kierownika budowy

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 2ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

6.  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

 7. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

IX. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.      Nazwa kryterium       Waga kryterium        

 

1          Cena ofertowa brutto 60%   

2          Okres udzielanej gwarancji  30%

3          Termin realizacji  10%

 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.11.2016r  do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27    06-400 Ciechanów Pokój nr 12

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                          

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się aukcji elektronicznej

                                                                                                                                        

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp na zadaniu nr 2 tj. wymiana ogrodzenia w MP nr 1.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 329488-2016

Data zamieszczenia 2016-10-24

Pobranie specyfikacji

                                                                                          Adam Krzemiński - Dyrektor

                                                                            ____________________________________

                                                                                          Kierownik Zamawiającego