ZTA.262-25/2020                                                                                           

Ciechanów, 2020-12-18

                                                                                                                

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

  1. Czy półki dolne w skrytkach szaf mają mieć możliwość wyjmowania czy mają być montowane standardowo na stałe?

Ad. 1 Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 półka dolna szafek  ma  być  ruchoma czyli montowana w sposób umożliwiający jej zdemontowanie i ponowny montaż.

  1. Co oznacza określenie w specyfikacji 200mm od dołu ruchoma półka? W/w półka montowana na wysokości 200mm od spodu szafki.
  2. Czy dopuszcza się możliwość zastosowania szczebli z drewna iglastego zamiast ze sklejki?

Ad.2 Nie dopuszcza się.

  1. Proszę o podanie dokładnego typu zamka szyfrowego jaki ma być zastosowany w szafkach? Art. 29, ust. 3 Ustawy Pzp nie dopuszcza możliwości opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

                                                                                      Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                ____________________________________

                                                                                         Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy