Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-18/2016.

ZTA.262-18/2016                                                                              Ciechanów, 2016-11-07

                          INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

 

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  1. Zadanie nr 1  MP nr 10 - 44.000zł
  2. Zadanie nr 2 MP nr 1 - 26.000zł

W terminie do dnia 2016-11-07 złożono następujące oferty:

 

1. Handel i Usługi Waldemar Skłucki Lipa 4 D  06-100 Pułtusk

Zadanie nr 1 – MP 10 z ceną 43.894,40 zł brutto, terminem wykonania 21dni od daty zawarcia umowy, okresem udzielanej gwarancji 36 miesięcy, terminem płatności 14 dni

Zadanie nr 2 –MP 1 z ceną 25.887,40 zł brutto, terminem wykonania 21 dni od daty zawarcia umowy, okresem udzielanej gwarancji 36 miesięcy, terminem płatności 14 dni

 

      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor

                                                    ____________________________________

                                                                 Kierownik Zamawiającego