ZTA.262-25/2020                                                                                                    

Ciechanów, 2021-01-27

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2020. Nazwa zadania: "Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie".

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

METALPRODUKT POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Łączańska 3   46-100 Namysłów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              TRONUS POLSKA Sp. z o. o.

Adres wykonawcy:              ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa

Cena oferty brutto:           163128,75zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,61

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             87,61

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              METALPRODUKT POLSKA Sp. z o. o. Sp. k.

Adres wykonawcy:              ul. Łączańska 3  46-100 Namysłów

Cena oferty brutto:           129457,50zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              PRZEDSIĘBIORSTWO ZORMET  inż. Henryk Kubiński

Adres wykonawcy:              Bietowo 21  83-240 Lubichowo

Cena oferty brutto:           188805,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 41,14

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             81,14

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              T.H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k.

Adres wykonawcy:              ul. Śliwkowa 1  78-100 Niekanin

Cena oferty brutto:           136068,75zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,08

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             97,08

Lp.:                          5.

Nazwa wykonawcy:              F.H. SYSTEM Krzysztof Mliczek

Adres wykonawcy:              ul. Nadrzeźna 29  33-335 Nawojowa

Cena oferty brutto:           165287,40zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 46,99

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             86,99

Lp.:                          6.

Nazwa wykonawcy:              PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ  'CEZAS' Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              Aleja Solidarności 15   15-751 Białystok

Cena oferty brutto:           253687,50zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 30,62

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             70,62

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)odrzucenia oferty wykonawcy

3)wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

                                                                                                 Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                         ____________________________________

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

 1. TRONUS POLSKA Sp. z o. o.
 2. Ordona 2a 01-237 Warszawa
 3. METALPRODUKT POLSKA Sp. z o. o. k. Łączańska 2a 46-100 Namysłów
 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ZORMET inż. Henryk Kubiński Bietowo 21 83-240 Lubichowo
 1. H. ALPLAST Sp. z o.o. Sp. k. Śliwkowa 1 78-100 Niekanin
 1. H. SYSTEM Krzysztof Mliczek ul. Nadrzeźna 29 33-335 Nawojowa
 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ 'CEZAS' Sp. z o.o. Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok
 1. a/a