Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-16/2016.

                                                                                                                                  Ciechanów, 2016-11-09

                                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12  placówek  oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego     Jesionowa 27

Kod Miejscowość             06-400 Ciechanów

Telefon:              23-673-72-72

Faks:      23-673-72-72 wew 31

adres strony internetowej            www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:    8-16

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

   www.cuwciechanow.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Całoroczna dostawa :

 -  artykułów ogólnospożywczych – zad. Nr 1

-  mięsa i jego przetworów – zad. Nr 2

-  warzyw i owoców – zad. Nr 3

-  mleka  - zad.  Nr 4

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

15800000-6        Różne produkty spożywcze

15110000-2        Mięso

15131130-5        Wędliny

15300000-1        Owoce, warzywa i podobne produkty

15550000-8        Klasyfikowane produkty mleczarskie

15221000-3        Ryby mrożone

15511000-3        Mleko

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 4.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: Całorocznej dostawy artykułów ogólnospożywczych

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy :Całorocznej  dostawy mięsa i jego przetworów

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy: Całorocznej dostawy warzyw i owoców

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy :Całorocznej dostawy mleka

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

od  02.01.2017  do  31.12.2017 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)           nie podlegają wykluczeniu;

2)           spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1)           posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

   działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 2)          sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej na :

zadanie nr 1 -  300000,00zł

zadanie nr 2 -  100000,00zł

zadanie nr 3 -  200000,00zł

zadanie nr 4 -    50000,00zł

3)   zdolności technicznej lub zawodowej,

  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2  ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

 

   4)  oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

  5) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  6) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

 

IX. Informacja na temat wadium:

   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.         Nazwa kryterium                                                                                                Waga kryterium                           

 1            Cena                                                                                                                                    60%                 

 2            Niezmienność utrzymania cen liczona w miesiącach od daty zawarcia umowy    40% 

XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 28.11.2016 do godz. 10:00

 w siedzibie zamawiającego

Centrum Usług Wspólnych

Jesionowa 27

06-400 Ciechanów

Pokój nr 12

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie przewiduje sie dynamicznego systemu zakupów 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje sie  zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 340204-2016 Data zamieszczenia 2016-11-10.

Pobranie specyfikacji

 

                                                                                                      DYREKTOR ZAKŁADU

                                                                                                       Adam Krzemiński

                                                                                       ____________________________________

                                                                                                   Kierownik Zamawiającego