Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-18/2016.

ZTA.262-18/2016                                                                            Ciechanów, 2016-11-16

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: „Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu  nr 1 w Ciechanowie”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1 - MP 10

Nazwa wykonawcy:              Handel i Usługi Waldemar Skłucki

Adres wykonawcy:              Lipa 4 D  06-100 Pułtusk

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2 - MP 1

Nazwa wykonawcy:              Handel i Usługi Waldemar Skłucki

Adres wykonawcy:              Lipa 4 D  06-100 Pułtusk

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza w zakresie każdej części zamówienia wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1 MP 10

Nazwa wykonawcy:              Handel i Usługi Waldemar Skłucki

Adres wykonawcy:              Lipa 4 D  06-100 Pułtusk

Cena oferty brutto:           43894,40zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,0

Okres udzielanej gwarancji: 36 miesięcy

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji: 30,0

Termin wykonania : 21 dni od daty zawarcia umowy

Liczba pkt. w kryterium termin wykonania: 10,0

Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2 MP 1

Nazwa wykonawcy:              Handel i Usługi Waldemar Skłucki

Adres wykonawcy:              Lipa 4 D  06-100 Pułtusk

Cena oferty brutto:           25887,40zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,0

Okres udzielanej gwarancji: 36 miesięcy

Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji: 30,0

Termin wykonania : 21 dni od daty zawarcia umowy

Liczba pkt. w kryterium termin wykonania: 10,0

Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,0

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w zakresie poszczególnych zadań nastąpi w siedzibie zamawiającego nie później niż do dnia 23.11.2016r

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)        wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)        odrzucenia oferty wykonawcy

3)        wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)        niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)        zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Adam Krzemiński - Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego