Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-16/2016.

ZTA.262-16/2016

                                                                                                                       Ciechanów, 2016-12-09

 

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów , warzyw i owoców  oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia Sawa  Bożena Irena Budżak

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 14 ; 06-400 Ciechanów

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Macro - Pek W.H Żbikowska , K. Żbikowski Sp.j

Adres wykonawcy:              ul. Jesionowa 17a ; 06-400 Ciechanów

Lp.:                          3

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              PHU CYTRUS Krzysztof Domeracki

Adres wykonawcy:              ul. Ciechanowska 61  ; 06-456 Ojrzeń

Lp.:                          4

Nr zadania:                   4

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia Sawa  Bożena Irena Budżak

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 14 ; 06-400 Ciechanów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 14 ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           745428,27 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     100,00

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Zielonkowski

Adres wykonawcy:              Garwarz Stary ; 06-458 Glinojeck

Cena oferty brutto:           279784,60 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

 Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     87,00

Lp.:                          3

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Handlowe AMD S.C

Adres wykonawcy:              ul.1 maja 90 ; 05-200 Wołomin

Cena oferty brutto:           241043,81 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,00

Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     92,00

Lp.:                          4

Nr zadania:                   2

Nazwa wykonawcy:              Macro -Pek W.H Żbikowska , K. Żbikowski Sp.j

Adres wykonawcy:              ul. Jesionowa 27a ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           221834,88 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Okres niezmienność cen liczony w miesiącach    – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     100,00

 

Lp.:                          5

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              AGRAF  H. Eljańska  i A. Bęza S.C

Adres wykonawcy:              Wąsy Wieś 8 ; 05-083 Zaborów

Cena oferty brutto:           320400,10 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 46,00

 Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     86,00

Lp.:                          6

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              PHU Jarko Jarosław Kawecki

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 9  ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           306951,27 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,00

 Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 6 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 19,98

suma pkt. :                     67,98

Lp.:                          7

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              PPHU Ewa Mystkowska

Adres wykonawcy:              ul. Baranowska 58a ; 06-300 Przasnysz

Cena oferty brutto:           320710,39 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00

Okres niezmienność cen liczony w miesiącach    – 0 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 00,00

suma pkt. :                     00,00

Lp.:                          8

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              PHU CYTRUS Krzysztof Domeracki

Adres wykonawcy:              ul. Ciechanowska 61 ; 06-456 Ojrzeń

Cena oferty brutto:           244037,80 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Okres niezmienność cen liczony w miesiącach    – 10m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 33,30

suma pkt. :                     93,30

Lp.:                          9

Nr zadania:                   3

Nazwa wykonawcy:              Fruco 2 Artur Muziński

Adres wykonawcy:              ul. Zagumienna 20 ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           257420,15 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 00,00

Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12 m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 00,00

suma pkt. :                     00,00

Lp.:                          10

Nr zadania:                   4

Nazwa wykonawcy:              Hurtownia Sawa Bożena Irena Budżak

Adres wykonawcy:              ul. Śmiecińska 14 ; 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto:           111789,67 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Okres niezmienność cen liczony w miesiącach  – 12m-cy

Liczba pkt. w kryterium niezmienność cen: 40,00

suma pkt. :                     100,00

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione   z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)           wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)           odrzucenia oferty wykonawcy

3)           wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)           niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)           zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

                                                                                                  Dyrektor Zakładu

                                                                                                  Adam Krzemiński

                                                                                   ____________________________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego