ZTA.262-15/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-17

 

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

 

Na mocy art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

 

  1. Zadanie nr 1 - Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie  w sprzęt i urządzenia zabawowe.- 95500,00 zł
  2. Zadanie nr 2 - Doposażenia placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie   w sprzęt i urządzenia zabawowe - 97500,00 zł

 

                                                                         Adam Krzemiński -Dyrektor CUW                                                        

                                                               ___________________________________

                                                                             Kierownik Zamawiającego