ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-05-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.)  zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie :

      - zadania nr 2 Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie w sprzęt i urządzenia zabawowe .

 Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty

Uzasadnienie prawne:

art. 255, pkt 1 ustawy Pzp

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

                                                                              Adam Krzemiński -Dyrektor CUW

                                                                    ____________________________________

                                                                                  Kierownik Zamawiającego