Drukuj

ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-06-02

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:   1          

Nazwa wykonawcy:              Free Kids S.C  A Gąsiorek  Z. Andruszewski

Adres wykonawcy:                 ul. Trzęsowice 32   55-106 Zawonia

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 1  wybrana została zgodnie z art. art. 239  ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi    w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:              WERAN Sp.zo.o.

Adres wykonawcy:                ul. Nowodworska 12/9  54-433 Wrocław

Cena oferty brutto:           119925,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena:     47 pkt

Liczba pkt. w kryterium  Okres udzielanej gwarancji 40 pkt

Łączna punktacja:             87 pkt

 

Lp.:                          2

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:              Argon Klaudiusz Półtorak

Adres wykonawcy:                ul. Grunwaldzka 121/86  37-700 Przemyśl

Cena oferty brutto:           105756,63zł

Liczba pkt. w kryterium cena:     53 pkt

Liczba pkt. w kryterium Okres udzielanej gwarancji 40 pkt

Łączna punktacja:             93 pkt

 

Lp.:                          3

Zadanie nr 1

Nazwa wykonawcy:              Free Kids S.C  A Gąsiorek  Z. Andruszewski

Adres wykonawcy:                ul. Trzęsowice 32   55-106 Zawonia

Cena oferty brutto:           93935,44zł

Liczba pkt. w kryterium cena:     60 pkt

Liczba pkt. w kryterium Okres udzielanej gwarancji 40 pkt

Łączna punktacja:             100 pkt

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionymi wykonawcami  w zakresie  zadania nr 1 .
  2. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

                                                                          Adam Krzemiński -Dyrektor CUW

                                                                 ____________________________________

                                                                               Kierownik Zamawiającego