Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-3/2017.

  

 

                                                                                                                             Ciechanów, 2017-01-23

                                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-3/2017. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI ,,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .

Tekst zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści nr 1.

Wyjaśnienie treści nr 2.

Wyjaśnienie treści nr 3.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.