ZTA.262-18/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-06-08

                                                                                      

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

 

  1. Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej, w opisie widnieje zapis „nieprzepuszczalna dla wody” jednak na podbudowie z betonu jamistego, który jest przepuszczalny?

Ad. 1  Powinno być przepuszczalna dla wody zgodnie z opisem warstw na przekroju poprzecznym bieżni i rozbiegu skoczni w dal.

  1. Tabela parametrów zawiera większość parametrów nienormatywnych, nieujętych w normie i niemających związku z nawierzchniami pu, charakteryzuje jakiś jeden system i pochodzi z nieobowiązującej rekomendacji ITB. Tym samym nie ma wymogu posiadania aktualnej aprobaty lub rekomendacji  ITB  oraz dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych spełniających obowiązującą normę  PN EN 14877:2014.

Ad.2  Zgodnie i zapisem w SST poz. 2, dotyczącym materiału na zewnętrzne nawierzchnie sportowe syntetyczne z poliuretanu, zaprojektowana nawierzchnia jest przykładowa z możliwością zastosowania każdej innej , której producent posiada aktualny dla zastosowanego wyrobu  dokument odniesienia  tj. normę zharmonizowaną,  Polską normę wyrobu, krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę techniczną.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

                                                                                                     Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                              ____________________________________

                                                                                                         Kierownik Zamawiającego

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy