ZTA.262-18/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-06-13

                                                                                        WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

 1. Projekt podaje wymagania nawierzchni dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualna normą?

Ad.1 Kwestia powyższa została już wcześniej wyjaśniona i opublikowana.

 1. Projekt przewiduje podbudowę pod nawierzchnię PU dla boiska z betonu jamistego na warstwie z kruszyw łamanych.

Ad. 2 Zgodnie z dokumentacją techniczną.

 1. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu ?

Ad. 3  Z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

 1. Proszę o potwierdzenie , że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym?

Ad. 4  Tak.

 1. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Ad. 5 Występują i zostały uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu wg.  załączonej mapy do celów projektowych ( sieć gazowa i kanalizacji  deszczowej )

 1. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową , techniczną niezbędną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna , odzwierciedla stan faktyczny w zakresie wykonania warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Ad. 6  Oświadczenie autora projektu zawiera informację w tym zakresie.

 1. Proszę o potwierdzenie , że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia , które zachowują ważność na okres zgodny w z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Ad. 7    Tak.

 1. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach .

Ad. 8   Zgodny z uwzględnieniem udzielonych w tym zakresie wyjaśnień SWZ.

 1. W związku z brakiem niezbędnych zapisów w umowie dotyczących możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu w kolejnym ppkt o treści – przewiduje się możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

Ad. 9 Wymagany termin realizacji inwestycji  wynoszący 50 dni od daty zawarcia umowy  uwzględnia ewentualne wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Natomiast w przypadku długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość przedłużenia terminu zakończenia o czas niezbędny do ich prawidłowej realizacji.

 1. W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postepowaniach przetargowych , proszę o wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Ad. 10 Waloryzacja wynagrodzenia może zostać wprowadzona dla inwestycji , których termin realizacji przekracza 12 miesięcy ( art. 439 , ust. 1 Ustawy Pzp)

 1. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

Ad. 11  Nie występują , dojazd z drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną bezpośrednio do placu budowy.

 1. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Ad. 12   670.000zł

 1. W związku z niepewną sytuacją rynkową wpływającą negatywnie na wykonawców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, proszę o wprowadzenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia.

Ad.13   Jak w punkcie 10.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

                                                                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                            ____________________________________

                                                                                                        Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy