INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2014/2015.

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych przez Gminę Miejską Ciechanów, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Od bieżącego roku gmina ma obowiązek przedłożenia informacji o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach prowadzonych przez samorząd. Informację o stanie oświaty za rok szkolny 2014/2015 uzupełnia materiał dotyczący bieżącego stanu organizacyjnego szkół i przedszkoli.

W ustawie o systemie oświaty prawodawca wskazał, iż do zadań gminy należy:

1. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, żłobków, szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności,

3. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:

1. Zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego.

2. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

3. Zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Ponadto zadania oświatowe Gminy Miejskiej Ciechanów związane są z obowiązkiem:

1. Kontroli spełniania przez uczniów obowiązku nauki.

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.

3. Dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych.

4. Realizacji pomocy materialnej w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

5. Dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.

6. Zapewnienia dowozów uczniów.

7. Organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek.

8. Prowadzenia rejestrów niepublicznych placówek oświatowych, nadzoru nad ich działalnością, udzielanie dotacji tym placówkom i kontrola jej wykorzystania.

W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, zadaniem gminy jest takie ukształtowanie struktury kadrowej placówek, aby odpowiadała ona współczesnym wymogom edukacyjnym i w tym zakresie koniecznym stało się „zbudowanie” oraz stałe usprawnianie systemu wynagradzania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przy realizacji powyższych zadań istotne znaczenie odgrywają możliwości budżetowe jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od zapewnionych ustawowych gwarancji otrzymywania środków finansowych na realizację zadań oświatowych.

Informacja o stanie oświaty 2014-2015.