Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-17/2018.

Ciechanów, 23.08.2018.

ZTA.262-17/2018

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Plik do pobrania