Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-15/2018.

                                                                                                     Ciechanów, 2018.08.29

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-15/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI    II   edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogóln.

Informacja o zamówieniu.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 2.