Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-16/2018.

Ciechanów, 2018-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2018.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych )”.

Pobranie zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze specyfikacją.

Informacja z otwarcia ofert.