Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-16/2018.

ZTA.262-16/2018      

Ciechanów, 2017-09-14

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2018. Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X "Edukacja dla Rozwoju Regionu " Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych )".

Informacja do pobrania