Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-20/2018.

ZTA.262-20/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-09-25

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Informacja - pobierz