Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-23/2018.

Ciechanów, 2018-11-15

ZTA.262-23/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-23/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego          Centrum Usług Wspólnych

Adres zamawiającego            ul. Jesionowa   27

Kod Miejscowość      06-400 Ciechanów

Telefon:          23//673-7272

Faks:   23//673-7272 wewn. 31

adres strony internetowej      www.cuwciechanow.pl

adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:           8.00 - 16.00

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.cuwciechanow.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zadanie nr 1-„Budowa placu zabaw na istniejącym placu o nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3”,

Zadanie nr 2 - Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie ul. Płońska 143”,

Zadanie nr 3 – Remont generalny nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3”

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV

45000000-7    Roboty budowlane

45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6    Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112723-9    Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9    Wyposażenie placów zabaw

45212220-4    Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45236119-7    Naprawa boisk sportowych

45236110-4    Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do 3.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy: „Budowy placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy oraz częściowym ogrodzeniem panelowym”

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy: „Rozbudowy istniejącego placu zabaw z częściową nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy oraz częściowym ogrodzeniem panelowym”

 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy :  Remontu generalnego nawierzchni poliuretanowej istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego polegającego na uzupełnieniu miejscowych ubytków nawierzchni i wykonaniu natrysku powierzchniowego z naniesieniem linii boisk sportowych”

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Rozpoczęcie 2019r.  z nastaniem sprzyjających warunków atmosferycznych niezbędnych dla zachowania technologii prowadzenia tego typu prac, z zakończeniem  do dnia 28.06.2019r

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę 400.000zł na wszystkie zadania lub:

Na zadanie nr 1 – SP nr 1 – 200.000zł , Na zadanie nr 2 – SP nr 4 – 100.000zł , Na zadanie

nr 3 – SP nr 1 – 100.000zł

 

 • zdolności technicznej lub zawodowej,
 • Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych, bezspoinowych ( placów zabaw, boisk sportowych itp.)

 

Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca :

- Na zadanie nr 1 SP nr 1:

- urządzenie do frezowania nawierzchni asfaltowej

- urządzenie do przygotowania mieszanki nawierzchni poliuretanowej

 

Na zadanie nr 2 SP nr 4:

- urządzenie do przygotowania mieszanki nawierzchni poliuretanowej

 

Na zadanie nr 3 SP nr 1:

- urządzenie do przygotowania mieszanki nawierzchni poliuretanowej

- urządzenie do natrysku nawierzchniowego

 

 • opis minimalnych parametrów dotyczących potencjału technicznego wykonawcy

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -  dysponowanie co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem odbycia przeszkolenia w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu w/w nawierzchni oraz co najmniej 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu obowiązków kierownika robót lub kierownika budowy

 1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

6)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

7) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

8)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 1. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp.     Nazwa kryterium       Waga kryterium        

 

1         Cena ofertowa brutto 60%  

2         Okres udzielanej gwarancji   40%   

            

 1. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.12.2018r do godz.   11:00

w siedzibie zamawiającego:  Centrum Usług Wspólnych   ul. Jesionowa 27  06-400 Ciechanów

Pokój nr 12

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

                                                                                                                                       

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie przewiduje się

                                                                                                                                      

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego

postępowania.

 XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr      

648917-N-2018 z dnia 2018-11-16. 

Adam Krzemiński – Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Pobranie specyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ - 1.