ZTA.262-26/2021                                                                                                     

02.11.2021            

Polska- Ciechanów: Różne produkty spożywcze

Ogłoszenie o zamówieniu

2021/S 212-558266

Dostawy

Nazwa: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 11 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów.

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZTA.262-19/2021                                                                                             

Ciechanów, 2021-06-24

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawa i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

ZTA.262-19/2021                                                                                                     

Ciechanów 2021-06-18

 

 INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawę i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

ZTA.262-19/2021                                                                                                       

Ciechanów, 2021-06-24

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawa i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

ZTA.262-19/2021

Ciechanów, dnia 10.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu/ Dostawy

Modernizacja placu zabaw przy SP nr 7 i MP nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla MP nr 8, dostawa wraz z montażem piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy SP nr 6 w Ciechanowie

Ogłoszenie

Specyfikacja do pobrania

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia