Ciechanów, 2016-06-02

                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2016. Nazwa zadania: Remonty w Miejskim Przedszkolu nr 4, 6 i 10 , Gimnazjum nr 3, Miejskim Zespole Szkół nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie

ZTA.262-10/2016                                                                              Ciechanów, 2016-05-30

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2016. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych tj. MP nr 1 , 3 , 5, 8, SP nr 4 i 6 oraz MZS nr 1w Ciechanowie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: