ZTA.262-14/2018

Ciechanów, 2018-07-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 14/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-11/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

ZTA.262-13/2018                                                                               

Ciechanów, 2018-07-11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe  obiektów oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

ZTA.262-13/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-11

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe obiektów oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr  1 - SP 1.

ZTA.262-13/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-07-05

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe obiektów oświatowych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Treść informacji.