Ciechanów, 2017-05-15

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 9/2017. Nazwa zadania: „ Remonty obiektów oświatowych”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                                    Ciechanów dn. 30.03.2017r

 

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zaprasza

 

do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na

Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI ,,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .

Treść zaproszenia.

Informacja o treści złożonych ofert.

Ciechanów, 2017-03-01

                                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-5/2017. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI ,,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Treść ogłoszenia.

Pobranie specyfikacji.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ciechanów, 2017-03-02

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-7/2017. Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

 

ZTA.262-7/2017                                                                                                            Ciechanów dn. 03.03.2017r

 

                             OGŁOSZENIE O ZAMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art.12a, ust. 3 Pzp,  Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27, 06-400 Ciechanów,  informuje o zmianie ogłoszenia na Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

                                                                    Adam Krzemiński –Dyrektor CUW

                                                                 ------------------------------------------------

                                                                       / Kierownik zamawiającego /

 

Treść ogłoszenia.

Pobranie specyfikacji.

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                                                               Ciechanów, 2017-02-07

                                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2017. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI ,,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .

Treść ogłoszenia.

Specyfikacja

Wyjaśnienie treści

Informacja o treści złożonych ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.