ZTA.262-8/2020                                                                                                      

Ciechanów, 2020-03-31

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2020. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Pobranie informacji

 

ZTA.262-2/2020                                                                               

Ciechanów, 2020-02-27

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 , nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

ZTA.262-2/2020                                                                               

Ciechanów, 2020-02-10

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2020. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1, nr 4, nr 5 i nr 8 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania

Omyłka pisarska

 

                                                                                                           Ciechanów, 2020-03-12

                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2020. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wstępny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

Plan