ZTA.262-9/2022                                                                                                              

Ciechanów, 2022-04-19

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 3, 6 i 8 w Ciechanowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-11/2022                                                                                                  

Ciechanów, 2022-04-12

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2022. Nazwa zadania: Remonty placówek oświatowych w Ciechanowie

ZTA.262- 8/2022                                                                                                   

Ciechanów, 2022-04-04

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 8/2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

ZTA.262-8/2022                                                                                             

Ciechanów, 2022-04-04

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia w ramach projektu Laboratoria przyszłości dla Szkół Podstawowych w Ciechanowie

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.)  zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 3 , nr 5, nr 6.

 

Ciechanów, dnia 28.03.2022r.

ZTA.262-11/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2022. Nazwa zadania: „Remonty placówek oświatowych w m. Ciechanów”.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia