ZTA.262-26/2021                                                                                               

Ciechanów, 2021-12-01

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2021. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2022 rok

Na mocy art. 222 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r, poz. 2019 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

  1. Zadanie nr 1 - Dostawa art. ogólnospożywczych - 997903,00 zł
  2. Zadanie nr 2 - Dostawa mięsa i jego przetworów - 422090,00 zł
  3. Zadanie nr 3 - Dostawa warzyw i owoców - 471119,00 zł
  4. Zadanie nr 4 - Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych - 196661,00 zł
  5. Zadanie nr 5 - Dostawa mleka –158087,00 zł

 

                                                                   Adam Krzemiński – Dyrektor CUW                                                                                                                                                                                                                (  kierownik zamawiającego  )

 

ZTA.262-26/2021                                                                                                     

02.11.2021            

Polska- Ciechanów: Różne produkty spożywcze

Ogłoszenie o zamówieniu

2021/S 212-558266

Dostawy

Nazwa: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 11 placówek oświatowych oraz żłobka położonych na terenie miasta Ciechanów.

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na zamówienie

Informacja o treści złożonych ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia

ZTA.262-19/2021                                                                                                       

Ciechanów, 2021-06-24

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawa i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

ZTA.262-19/2021                                                                                             

Ciechanów, 2021-06-24

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawa i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie

ZTA.262-19/2021                                                                                                     

Ciechanów 2021-06-18

 

 INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-19/2021. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 i Miejskim Przedszkolu nr 10, dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 8, dostawę i montaż piłkochwytu boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie