ZTA.262-18/2022                                                                                                   

Ciechanów, 2022-07-13

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"

ZTA.262-17/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-06-22

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZTA.262-17/2022. Nazwa zadania: Remonty obiektów placówek oświatowych w m. Ciechanów”

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr ZTA.262-17/2022.

Uzasadnienie faktyczne:    Nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:    art. 255, pkt 1 Pzp

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

                                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                            ____________________________________

                                                                      Kierownik Zamawiającego

ZTA.262-18/2022

Ciechanów 14.06.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Pobranie informacji

Nr sprawy ZTA.262-23/2022                                                    

Ciechanów dn. 30.06.2022 r

 Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zaprasza

do złożenia oferty, bez stosowania przepisów Pzp na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na „Dostawę wyposażenia dodatkowego w ramach programu Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Ciechanowie”.

Więcej informacji - Pobierz

ZTA.262-20/2022

Ciechanów, 2022-06-14

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr  6  w Ciechanowie.