Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-13/2018.

ZTA.262-13/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-07-05

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe obiektów oświatowych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Treść informacji.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-13/2018.

ZTA.262-13/2018

Ciechanów, 27.06.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-13/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe obiektów oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-13/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-6/2018.

ZTA.262-6/2018                                                                                    

Ciechanów, 2018-06-04

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 SP 1 i nr 2 SP 4

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty przetargowej.

Uzasadnienie prawne:

Art.93, ust. 1 , pkt 1 Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Adam Krzemiński - Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-11/2018.

ZTA.262-11/2018                                                                            

Ciechanów, 2018-06-27

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Treść informacji

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-11/2018.

ZTA.262- 11/2018

Ciechanów, 2018-06-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 11/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-11/2018.