Ogłoszenie z dnia 21.08.2018

                                                                                           

OGŁOSZENIE

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27 zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki- art. 67, ust. 1, pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykonawców zainteresowanych podjęciem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

  1. Budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3 wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Powierzchnia placu 461,00m2.
  2. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie ul. Płońska 143 o nawierzchni trawiastej -175,00m2 i poliuretanowej – 28,00m2 wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy na podstawie opracowanego projektu budowlanego.
  3. Remont częściowy nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego o powierzchni – 880,00m2 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3.

W postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.

      Zamawiający udzieli zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą na każde z zadań.

                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                ………………………………………………….

                                                      ( kierownik zamawiającego)

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-17/2018.

Ciechanów, 10.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-17/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania.

Specyfikacja do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2018.

ZTA.262-14/2018

Ciechanów, 2018-07-18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 14/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-14/2018.

ZTA.262-14/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-26

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-14/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-11/2018.

ZTA.262-11/2018                                                                           

Ciechanów, 2018-07-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 i nr 2  - SP 1 i SP 4.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-11/2018.