Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-6/2018.

ZTA.262-6/2018                                                                                    

Ciechanów, 2018-06-04

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 1 SP 1 i nr 2 SP 4

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty przetargowej.

Uzasadnienie prawne:

Art.93, ust. 1 , pkt 1 Pzp.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Adam Krzemiński - Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-11/2018.

ZTA.262- 11/2018

Ciechanów, 2018-06-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 11/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-11/2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-9/2018.

ZTA.262-9/2018

                                                                                                 Ciechanów, 2018-06-13

 

            ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 7 w Ciechanowie.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Towarzystwo Handlowe „Alplast”  Sp. z ogr.odp.   ul. Śliwkowa 1 ,7 8-100 Niekanin

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-9/2018.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-8/2018.

ZTA.262-8/2018

Ciechanów, 2018-06-12

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe w obiektach oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-8/2018.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-9/2018.

ZTA.262-9/2018

                                                                                                           Ciechanów, 2018-06-04

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2018.

Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych  szafek  szkolnych  dla  Szkoły  Podstawowej  nr 7  w  Ciechanowie.

Pobierz