ZTA.262-18/2022                                                                                            

Ciechanów, 2022-06-14

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

W związku z rozbieżnością w okresie udzielanej gwarancji jakości Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie informuje, że obowiązuje maksymalny okres udzielanej gwarancji jakości określony w kryterium oceny ofert tj. 60 miesięcy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

                                                                                                      Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                            ____________________________________

                                                                                                             Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy