ZTA.262-20/2022

Ciechanów, 2022-06-14

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr  6  w Ciechanowie.

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1          

Nazwa wykonawcy:              MENTOR sp.j.

Adres wykonawcy:                 Połczyn-Zdrój   78-320   Przyrowo 14B

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza oferta  wybrana została zgodnie z art. art. 239  ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi  w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              MENTOR sp.j.

Adres wykonawcy:                Połczyn-Zdrój   78-320   Przyrowo 14B

Cena oferty brutto:           97472,58 zł

Liczba pkt. w kryterium cena:     60 pkt

Liczba pkt. w kryterium  Okres udzielanej gwarancji 40 pkt

Łączna punktacja:              100 pkt

 

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione  z wyłonionym wykonawcą   .
  2. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

                                                                          Adam Krzemiński -Dyrektor CUW 

                                                                 ____________________________________

                                                                               Kierownik Zamawiającego