Drukuj

ZTA.262-17/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-06-22

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZTA.262-17/2022. Nazwa zadania: Remonty obiektów placówek oświatowych w m. Ciechanów”

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr ZTA.262-17/2022.

Uzasadnienie faktyczne:    Nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:    art. 255, pkt 1 Pzp

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

                                                                  Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                            ____________________________________

                                                                      Kierownik Zamawiającego