Drukuj

ZTA.262-18/2022                                                                                                   

Ciechanów, 2022-07-13

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"

 

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ACTIVA Longin Witkowski  ul. Narutowicza 53, lok.6  90-130 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1.

Nazwa wykonawcy: Complexe Sportif  Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy: ul. Kościuszki 4/3  05-250 Tłuszcz

Cena oferty brutto: 544.455,11zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 52,35

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna  liczba uzyskanych  punktów : 92,35

 

Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy: MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o. o.

Adres wykonawcy: ul. Karola Olszewskiego 13A  43-600 Jaworzno

Cena oferty brutto: 278.878,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00                                                                                                                                      

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 0,00

Łączna liczba uzyskanych punków: 0,00

Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy: ACTIVA Longin Witkowski

Adres wykonawcy: ul. Narutowicza 53, lok.6  90-130 Łódź

Cena oferty brutto: 475.000,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena:  60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:  40,00

Łączna liczba uzyskanych punktów : 100,00

 

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o. o.   ul. Karola Olszewskiego 13A  43-600 Jaworzno

art. 226, ust. 1 , pkt 2c Ustawy Pzp.

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie tj. do dnia 12.07.2022r podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  1. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

                                                                                               Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                      ____________________________________

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

O t r z y m u j ą:

  1. COMPLEXE SPORTIF

Grażyna Kowalska

Ul. Kościuszki 4/3

05-240 Tłuszcz

  1. MULTISPORT BOISKA SPORTOWE Sp. z o. o.

Ul. Karola Olszewskiego 13A

43-600 Jaworzno

  1. ACTIVA Longin Witkowski

Ul. Narutowicza 53, lok.6

90-130 Łódź

  1. a/a