ZTA.262-18/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-07-08

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Numer ogłoszenia; 2022/ BZP 001184576/01 z dnia 2022-05-30. Nazwa zadania: "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania .

 

Uzasadnienie faktyczne:

 Niezgodność proponowanego materiału  wykonania nawierzchni poliuretanowej  bieżni i rozbiegu skoczni w dal przez wykonawców , którzy złożyli oferty.

Proponowana przez wykonawców baza nawierzchni , nie spełnia wymagań opisanych w załączniku cenowym SWZ, poz.  8 d.1  i  15 d.1.

Wymagana nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna, nieprefabrykowana, układana maszynowo, baza z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym gr. 11mm, górna warstwa strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym EPDM –( po wyjaśnieniu treści SWZ  z dnia 2022-06-13 , pkt 3  z granulatu EPDM z pierwotnej produkcji )                   o gr. 2mm, całkowita grubość minimum 13 mm z wymalowaniem linii boisk specjalistyczna farbą poliuretanową.  Proponowana baza z granulatu SBR o gorszych parametrach jakościowych.

 Uzasadnienie prawne:     art. 255, pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający informuje o odrzuceniu następujących ofert  w prowadzonym postępowaniu:

 Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Complexe Sportif Grażyna Kowalska

Adres wykonawcy: ul. Kościuszki 4/3  05-250 Tłuszcz

 Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Niezgodność materiału bazowego bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu skoczni w dal  z wymaganiami zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226, ust.1, pkt 5 ustawy Pzp

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Multisport Boiska Sportowe

Adres wykonawcy:  ul. Karola Olszewskiego 13 A  43-600 Jaworzno

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Niezgodność materiału bazowego bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu skoczni w dal   z wymaganiami zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226, ust.1, pkt 5 ustawy Pzp

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: Activa Longin Witkowski

Adres wykonawcy: ul. Narutowicza 53 , lok. 6  90-130 Łódź

 Uzasadnienie faktyczne odrzucenia (powody): Niezgodność materiału bazowego bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu skoczni w dal z wymaganiami zamawiającego.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 226, ust.1, pkt 5 ustawy Pzp

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

 

                                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

                                                                                      ____________________________________

                                                                                                       Kierownik Zamawiającego